ÁSZF tábor

Dr. Code Óbuda Programozó Iskola Általános Szerződési Feltételek tábor (ÁSZF) 2022

 

1. A Dr.Code Óbuda (továbbiakban Szervező) Nyári Táborok (továbbiakban Tábor) időpontja, időtartama, programja, a nyújtott szolgáltatások és a részvételi díj minden esetben közvetlen ügyfél-levelezésben, vagy a drcodeobuda.hu honlapon kerül meghirdetésre.

2. A Táborba történő jelentkezést a szülő/gondviselő (továbbiakban Szülő) a meghirdetett elektronikus felületen (linken) közzétett Jelentkezési Adatlap kitöltésével teheti meg. A jelentkezés visszaigazolásával kiküldésre kerül egy tábori adatlap és a tábori ÁSZF.

3. A jelentkezés a meghatározott előleg befizetésével válik érvényessé. A tábor díjának fennmaradó részét legkésőbb a tábor kezdő napját megelőző 14. napig kell a Szülőnek átutalnia, mely után a Szervező írásban küld visszaigazolást. Minden Szülő megérti és elfogadja, hogy a tábor díjának azonosítása érdekében minden utalásnál a közlemény rovatban feltünteti a küldött számla sorszámát és/vagy a gyermeke nevét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a jelentkező azonosítása nem történik meg. Ebben az esetben a jelentkezést nem Szervező nem tudja feldolgozni.

4. A Szülő a gyermeke(i)t a Tábor ideje alatt a Szervező felügyeletére bízza. A Szervező kijelenti, hogy a Tábor ideje alatt a táborvezető, az oktatók és az animátorok mindent megtesznek a Tábor magas színvonalon történő megszervezésért, és az oktatási és szabadidős programok megtartásáért.

5. A Táborból a gyermeket kizárólag a Szülő viheti el, illetve a Szülőnek tábor kezdete előtt írásban (legkésőbb a tábor indulási napjának reggelén a helyszínen) kell nyilatkozni a Szervező felé arról, hogy ki viheti el a gyermeket.

6. A Tábor helyszínein értékes tárgyak, készpénz megőrzésére nincs lehetőség, így azok biztonságáért Szervező felelősséget nem vállal.

7. A Szülő köteles a gyermeke által a Tábor ideje alatt okozott kárt, jegyzőkönyv felvételével egyidejűleg, a károkozás helyszínén megtéríteni. Szervező ennek elkerülése érdekében a Tábor indulásakor részletesen ismerteti a házirendet.

8. A Szülő kijelenti, hogy gyermeke tekintetében nincs tudomása semmilyen egyéb olyan betegségről, amelyet a jelentkezési lapon nem tüntetett fel. A gyermek esetleges egészségügyi állapotával, problémáival kapcsolatos felvilágosítás elmaradása esetében a Szervező felelősséget nem vállal.

9. A Szülő tudomásul veszi, hogy gyermeke saját felelősségére vesz részt a sport és egyéb játékprogramokon. Ha a gyermek ezeken nem vehet részt, azt a Szülőnek előzetesen írásban jeleznie kell a Szervezőnek.

10. Szülő jogosult lemondani a jelentkezést. Ha a Szülő a Táborba történő jelentkezést annak a kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal mondja le, a lemondási díj 5000 Ft, ha később, akkor a lemondási díj 10000 Ft. Ha a Szülő méltányolható okból (pl. megbetegedés) a Tábor megkezdése után mondja le a Tábort, akkor a befizetett díj időarányos részét (a meg nem kezdett napokat) Szervező visszatéríti.

11. Ha az adott Tábor bármely okból nem kerül megrendezésre, a Szervező a befizetett díjat hiánytalanul visszatéríti, illetve a Szülő írásbeli kérése alapján az adott évben másik meghirdetett időpontra jóváírja.

12. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a jelentkezést indokolt esetben, különösen például a Tábor házirendjének súlyos megsértése, szándékos károkozás esetén visszamondja. Ebben az esetben a Szülő – a már megfizetett díj arányos részén kívül – semmilyen követelést nem támaszthat.

13. A Táborban készült képek és videók a Szervező tulajdonát képezik. A Szülő előzetesen hozzájárul ahhoz, hogy a Tábor időtartama alatt olyan fénykép, csoportkép vagy videó készüljön, amelyen gyermeke is szerepel. A Táborban készített felvételeket (az azon szereplők emberi méltóságának, személyiségi jogainak tiszteletben tartásával, nem előnytelenül, pozitív hangulatot sugározva) a Szervező marketing célokra használhatja. Szülő előzetesen, írásban a Szervezőnél kérheti gyermekéről a felvételek fel nem használását.

14. A Szervező tevékenysége során a felhasználók adatait az Adatvédelmi törvény értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási célra használja. A Szülő tudomásul veszi, hogy ezen adatszolgáltatással egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatokat a Szervező nyilvántartsa és kezelje 2022. szeptember 30-ig.

15. A Szülő ezúton nyilatkozik, hogy az általa kitöltött Jelentkezési Adatlapon megadott adatok a valóságnak megfelelnek, a jelen ÁSZF rendelkezéseit elolvasta, megértette és elfogadja.