Adatkezelési tájékoztató

Tartalom:

 1. Bevezetés
 2. Az adatkezelési tájékoztató célja
 3. Definíciók
 4. Adatkezelő megnevezése
 5. Adatfeldolgozók adatai
  5.1.       Informatikai tárhely szolgáltatás.
  5.2.       Webtárhely és levelezés szolgáltató
  5.3.       Könyvviteli szolgáltató
  5.4.       Elektronikus számlázó szolgáltatás
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 2. A kezelt adatok meghatározása
  7.1.       Kurzus regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  7.2.       Bemutató órára történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  7.3.       Tábor regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  7.4.       Dr. Code Party regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés
  7.5.       Kizárólag marketing célú adatkezelésre regisztrálás
 1. Látogatók adatainak kezelése a Dr. Code Óbuda weboldalán
  8.1.       Mi az a cookie?
  8.2.       A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja
  8.3.       A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői
 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
  9.1.       Az adatokhoz való hozzáférés
  9.2.       Adattovábbítás
  9.2.1.        Számlázó programba történő adatfelvitel
  9.2.2.        Könyviteli szolgáltató felé történő adattovábbítás
 1. Adatbiztonsági intézkedések
 2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok
  11.1.          A tájékoztatáshoz való jog
  11.2.          A helyesbítéshez való jog
  11.3.          A törléshez való jog
  11.4.          Korlátozáshoz való jog
  11.5.          A tiltakozáshoz való jog
  11.6.          Adattovábbításhoz való jog
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jog érvényesítési lehetősége
 2. Incidensek kezelése
 3. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés
 4. Adatkezelési tájékoztató módosítása
 
 
 

 1.    Bevezetés

A Code-edu.hu Kft. (továbbiakban: Dr. Code Óbuda), mint adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy ügyfeleinek és a honlapra látogató vendégeinek személyes adatait biztonságosan kezelje. Elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az irányadó jogszabályok szerint jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmazza a Dr. Code Óbuda adatkezeléseivel és adatfeldolgozásaival kapcsolatos valamennyi információt.

A Dr. Code Óbuda személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A Dr. Code Óbuda az általa kezelt személyes adatokat magáncélra semmilyen körülmények között nem használja fel. A Dr. Code Óbuda adatkezelése mindenkor megfelel az Info tv. szerinti célhoz kötöttség alapelvének.

A Dr. Code Óbuda az adat felvétele előtt minden esetben tájékoztatja az érintettet az adatkezelés konkrét céljáról, valamint arról, hogy az adatkezelést milyen jogalapon folytatja.

A Dr. Code Óbuda kiskorúak személyes adatait csak a törvényes képviselője hozzájárulásával kezeli.

A Dr. Code Óbuda olyan munkatársai, akik a Dr. Code Óbudánál adatkezelést végeznek, valamint az adatkezelési műveletét végző szervezetek alkalmazottai kötelesek a megismert személyes adatokat a legnagyobb biztonságban üzleti titokként megőrizni. Erre tekintettel a Dr. Code Óbudánál személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel bíró személyek a műveletek megkezdése előtt Titoktartási nyilatkozatot tesznek.

A Dr. Code Óbuda munkatársai kötelesek a felelős munkatársnál az adatok helyesbítését kezdeményezni, ha észlelik, hogy a Dr. Code Óbuda által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen.

A Dr. Code Óbuda munkatársai munkájuk során kötelesek gondoskodni arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be a Dr. Code Óbuda által kezelt személyes adatokba, azok jogosulatlan személy részére ne legyenek hozzáférhetők, módosítatók vagy megsemmisíthetők.

A Dr. Code Óbuda által kialakított adatvédelmi rendszer felügyeletéről a mindenkori ügyvezető gondoskodik.

2.    Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezeléssel érintett természetes személyek (ügyfelek, kiskorú gyermekek képviselői, kapcsolattartók, szerződött felek, munkatársak – továbbiakban: Érintettek) megismerjék az adatkezelés célját, időtartamát, jogalapját. Jelen tájékoztató alapján az Érintettek az adatkezelés megkezdése előtt meg tudják meghozni döntésüket az adatkezelés engedélyezése tekintetében.

3.    Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

4.    Adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő megnevezése: Code-Edu.hu Kft. / Dr. Code Óbuda

Az adatkezelő képviselői: Kravecz Andrea és Rékasi Éva

Az adatkezelő levelezési címe: 2013 Pomáz, Damjanich 45.

Az adatkezelő e-mail címe: obuda@drcode.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 (20) 757-819

Honlap: https://drcodeobuda.hu

5.    Adatfeldolgozók adatai

A Dr. Code Óbuda, mint adatkezelő, tevékenysége ellátásához az alábbi nevesített Adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az Adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Dr. Code Óbudával kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint járnak el. Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, és erről nyilatkozatot tesznek Dr. Code Óbuda részére. A Dr. Code Óbuda tevékenysége végzése során folyamatosan ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az Adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a Dr. Code Óbuda hozzájárulásával jogosultak.

5.1. Informatikai tárhely szolgáltatás

A Dr. Code Óbuda adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a Dr. Code Óbudán belüli közös munkához az IT tárhelyszolgáltatást nyújtja, és ennek során – a vele fennálló szerződés idejéig és keretében – biztosítja a személyes adatok tárolását.

Az adatfeldolgozó országa (USA) nem az EGT tagja, az adatfeldolgozó azonban regisztrált tagja a személyes adatok kereskedelmi célú transzatlanti cseréjét szabályozó keretrendszernek (Privacy Shield). A rendszerben regisztrált amerikai cégeket úgy kell tekinteni, mint amelyek megfelelő szintű védelmet biztosítanak a személyes adatoknak, így részükre ezek az adatok az Európai Unió területéről továbbíthatóak.

5.2. Webtárhely és levelezés szolgáltató

A Dr. Code Óbuda a honlapja fenntartásához és kezeléséhez, valamint elektronikus levelezésének biztosításához adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az alábbi IT szolgáltatásokat nyújtja, és ennek során – a vele fennálló szerződés idejéig és keretében – biztosítja a személyes adatok tárolását.

·         Webtárhely szolgáltatás

·         Elektronikus levelezés kiszolgáló szolgáltatás

5.3. Könyvviteli szolgáltató

A Dr. Code Óbuda az adó és számviteli kötelezettségei teljesítéséhez könyvviteli szolgáltatói szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki kezeli a Dr. Code Óbudával szerződés vagy kifizetői kapcsolatba levő természetes személyek személyes adatait is a Dr. Code Óbudát terhelő adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából.

5.4. Elektronikus számlázó szolgáltatás

A Dr. Code Óbuda elektronikus, felhőalapú számlázó szolgáltatást vesz igénybe számlázási feladatainak ellátása érdekében. A szolgáltatást nyújtó szerződés keretében tárhelyet, informatikai infrastruktúrát és a mindenkori törvényeknek megfelelő web alapú, időbélyeggel ellátott, elektronikus számlázó alkalmazást biztosít a Dr. Code Óbuda részére, mely szolgáltatás nyújtása során megkapja és a Dr. Code Óbuda partnereinek a számlázás és a számlák elküldése során megjelenő személyes adatait és azokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletek alapján kezeli.

6.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A drcodeobuda.hu weboldalon történő jelentkezések (kurzus, tábor, drcodeparty) adatkezelésére az alábbi jogszabályok vonatkoznak.

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV) és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) rendelkezései jelentik.

 

7.    A kezelt adatok meghatározása

 

7.1. Kurzus regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A kurzusokra a www.drcodeobuda.hu/kurzusok oldalon van lehetőség regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével. (érintettek köre a weboldalon kurzusokra regisztrálók)

1.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

szülő neve

regisztrációs nyilvántartás

szülő mobil száma

kapcsolattartás céljára

szülő e-mail címe

a programozó iskola és a jelentkező közötti kapcsolattartásra (kurzussal kapcsolatos információk közlésére), számla kiküldésére

számlázási cím

számla kiállítás

gyermek neve

kurzus nyilvántartás

gyermek iskolai évfolyama

megfelelő kurzus besoroláshoz

 

2.       Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződésen alapul. A szerződés lejárta után a jogalap jogos érdeken alapulóra változik. Ezen jogalap ellen az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül tud tiltakozni.

3.       Az adatkezelés időtartama:

A szerződés alapú adatkezelés kurzus végéig, adott iskolai év végéig, vagy amíg a gyermek hallgatónk marad, tart. Számlázás tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig kötelesek vagyunk tárolni a számlázási adatokat.

Amennyiben Érintett bármikor tiltakozik adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, az adatok a beérkezett jelzést követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

7.2. Bemutató órára történő regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A bemutató órákra a www.drcodeobuda.hu oldalon van lehetőség regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével. (érintettek köre a weboldalon kurzusokra regisztrálók)

1.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

szülő neve

regisztráció

szülő mobil száma

kapcsolattartás céljára

szülő e-mail címe

a bemutató órával kapcsolatos információ kiküldésére

gyermek neve

regisztráció

gyermek iskolai évfolyama

megfelelő bemutató anyag kiválasztásához

 2.       Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás.

3.       Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben Érintett regisztráláskor hozzájárult adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, hozzájárulása visszavonásáig kezeljük adatait.

Amennyiben Érintett regisztráláskor nem járult hozzá adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, az adatok a bemutató órát követően 24 órán belül törlésre kerülnek.

 

7.3. Tábor regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A táborokra a www.drcodeobuda.hu/taborok oldalon van lehetőség regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével. (érintettek köre a weboldalon táborra regisztrálók)

1.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

szülő neve

regisztrációs nyilvántartás

szülő mobil száma

kapcsolattartás céljára

szülő e-mail címe

a programozó iskola és a jelentkező közötti kapcsolattartásra (táborral kapcsolatos információk közlésére), számla kiküldésére

számlázási cím

számla kiállítás

gyermek neve

tábor nyilvántartás

gyermek iskolai évfolyama

megfelelő tábori besoroláshoz

gyermekkel kapcsolatos egyéb információ (allergia, étrend)

a tábor ideje alatti megfelelő ellátás (étrend, bizonyos érzékenységek esetén) biztosítása

2.       Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződésen alapul. A szerződés lejárta után a jogalap jogos érdeken alapulóra változik. Ezen jogalap ellen az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül tud tiltakozni.

3.       Az adatkezelés időtartama:

A szerződés alapú adatkezelés kurzus végéig, az adott év táboroztatási időszakának végéig (szeptember 20), vagy amíg a gyermek hallgatónk marad, tart. Számlázás tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig kötelesek vagyunk tárolni a számlázási adatokat.

Amennyiben Érintett bármikor tiltakozik adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, az adatok a beérkezett jelzést követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

7.4. Dr. Code Party regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A drcodeparty-ra a www.drcodeobuda.hu/drcodepary oldalon van lehetőség regisztrálni a jelentkezési lap kitöltésével. (érintettek köre a weboldalon drcodepartyra regisztrálók)

1.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

szülő neve

regisztrációs nyilvántartás

szülő mobil száma

kapcsolattartás céljára

szülő e-mail címe

a programozó iskola és a jelentkező közötti kapcsolattartásra (a programmal kapcsolatos információk közlésére), számla kiküldésére

gyermek neve

oklevél kiállításához

gyermek születési dátuma

megfelelő program kiválasztásához

 2.       Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja szerződésen alapul. A szerződés lejárta után a jogalap jogos érdeken alapulóra változik. Ezen jogalap ellen az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül tud tiltakozni.

3.       Az adatkezelés időtartama:

A rendezvény végéig. Számlázás tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Amennyiben Érintett bármikor tiltakozik adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, az adatok a beérkezett jelzést követően 30 napon belül törlésre kerülnek.

 

7.5. Kizárólag marketing célú adatkezelésre regisztrálás

A kurzusokról, táborokról, bemutató napokról való információ kérésére a www.drcodeobuda.hu oldalon van lehetőség közvetlenül a jelentkezési form kitöltésével (tábor, kurzus, party, bemutató óra, új programok)

1.       A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adatkezelés célja

Név

igénylői nyilvántartás, beazonosítás

E-mail címe

a kurzusokkal, táborokkal, bemutató órákkal kapcsolatos információk kiküldéséhez

 2.       Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja hozzájárulás.

3.       Az adatkezelés időtartama:

Amennyiben Érintett regisztráláskor hozzájárult adatainak tárolásához és marketing célú felhasználásához, hozzájárulása visszavonásáig kezeljük adatait.

A Dr. Code Óbuda a jogos érdek fennálltát az alábbi elvek szerinti érdekmérlegelési teszt alapján állapítja meg:

1.       a Dr. Code Óbuda. a tervezett adatkezelés megkezdése előtt áttekinti, hogy a célja elérése érdekében feltétlenül szükséges-e személyes adat kezelése: rendelkezésre állnak-e olyan alternatív megoldások, amelyek alkalmazásával személyes adatok kezelése nélkül megvalósítható a tervezett cél. Amennyiben igen, úgy a személyes adat törlésre kerül.

2.       a Dr. Code Óbuda  meghatározza, hogy mi az adatkezelés célja, milyen személyes adatok, meddig tartó adatkezelését igényli a jogos érdek jogalap.

3.       a Dr. Code Óbuda  megkísérli definiálni, hogy az Érintetteknek mik lehetnek az érdekeik az adott adatkezelés vonatkozásában (például azok a szempontok, amelyeket az Érintettek felhozhatnának az adatkezeléssel szemben).

4.       Meghatározza, hogy miért korlátozza arányosan a Dr. Code Óbuda  jogos érdeke – és az ennek alapján végzett adatkezelés – a 3. lépésben meghatározott Érintettekre vonatkozó jogokat.

 

8.    Látogatók adatainak kezelése a Dr. Code Óbuda weboldalán

8.1. Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak – egy titkos, véletlenül generált számsort – amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

8.2. A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

8.3. A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Google Adwords cookie, amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

 

9.    Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

9.1. Az adatokhoz való hozzáférés

A megadott személyes adatokhoz a Dr. Code Óbuda tulajdonosai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például a csoportbeosztások, számlázás, és tájékoztatási feladatok ellátására. Emellett a csoport oktatói korlátozottan, feladatuk ellátása mértékéig hozzáférhetnek a szülő elérhetőségéhez (hiányzás pótlásának megbeszéléséhez) valamint a gyermek nevéhez és iskolai évfolyamához.

9.2. Adattovábbítás

9.2.1.  Számlázó programba történő adatfelvitel

1.       A továbbított adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adattovábbítás célja

számlázási név

Számla kiállítása

számlázási cím

Számla kiállítása

szülő e-mail címe

Számla kiküldése

gyermek neve

Több gyermek esetén a szolgáltatás beazonosítása

9.2.2.  Könyviteli szolgáltató felé történő adattovábbítás

1.       A továbbított adatok köre és az adatkezelés célja

személyes adat

az adattovábbítás célja

számlázási név

A személyes adat a számla része. A cél az adó és számviteli kötelezettség teljesítése

számlázási cím

A személyes adat a számla része. A cél az adó és számviteli kötelezettség teljesítése

gyermek neve

A személyes adat a számla része. A cél az adó és számviteli kötelezettség teljesítése

 

10. Adatbiztonsági intézkedések

A személyes adatok védelme, biztonsága érdekében a Dr. Code Óbuda belső szabályozási (adat-és titokvédelem, információbiztonság, hozzáférési jogosultságok stb.), szervezési, műszaki, oktatási intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságáról.

IT biztonsági infrastruktúrát alkotó technológiákat pl. biztonsági hozzáférés-szabályozásokat, jogosultságkezelést, mely a munkavégzéshez szükséges mértékre korlátozzák a hozzáférési jogosultságokat az egyes munkavállalók esetében, továbbá jelszó alapú hozzáféréseket, titkosított tárterületen történő adattárolást és titkosított adattovábbítási csatornákat alkalmazunk.

Egyes kockázatok (pl. adathalász levelek, vírusok, kémprogramok stb.) elleni védelem céljából szűrőprogramok kerülnek alkalmazásra. Ezen alkalmazásoknak esetenként következménye lehet pl. kívülről érkező magánlevelek szűrőprogram általi megállítása is.

A Dr. Code Óbuda a megadott személyes adatokat a Google Drive (felhő rendszerben) tárolja, melyhez teljes hozzáféréssel kizárólag a Dr. Code Óbuda két tulajdonosa rendelkezik.

Az egyes oktatók kizárólag az oktatáshoz szükséges, szűrt, leválogatott adatokhoz férhetnek hozzá, nevesítetten, naplózott formában.

A Dr. Code Óbuda megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük, a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

 

11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

11.1.            A tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet, hogy a Dr. Code Óbuda

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési céllal,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli.

Valamint kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

A Dr. Code Óbuda az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

11.2.            A helyesbítéshez való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Dr. Code Óbuda módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy számlázási címét). A Dr. Code Óbuda a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

11.3.            A törléshez való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Dr. Code Óbudától a személyes adatainak a törlését.

A Dr. Code Óbuda az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

11.4.            Korlátozáshoz való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Dr. Code Óbudától a személyes adatainak korlátozását.

A Dr. Code Óbuda az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

11.5.            A tiltakozáshoz való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a Dr. Code Óbuda személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a Dr. Code Óbuda hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná.

11.6.            Adattovábbításhoz való jog

Az Érintett a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti a Dr. Code Óbudától a személyes adatainak továbbítását.

A Dr. Code Óbuda az Ön kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

12. Az adatkezeléssel kapcsolatos jog érvényesítési lehetősége

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet a Dr. Code Óbuda ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Az Érintettek tiltakozást, panaszt a „4. Adatkezelő megnevezése” pontban megadott elérhetőségeken tehetnek meg az adatkezeléssel kapcsolatban.

Az Érintettek adatvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhetnek (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljenek a Dr. Code Óbudánál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

13. Incidensek kezelése

Ha olyan adatvédelmi incidens történik, mely valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, a Dr. Code Óbuda indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről. Ennek során az Érintettek részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetésre kerül az adatvédelmi incidens jellege, a várható következmények, az incidenskezelés lépései és a kapcsolattartás módja.

 14. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kell jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba.

15. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.